Upp

Yrken

Yrken ombord

En fartygsbesättnings främsta uppgift är att se till att fartyget förs från en hamn till en annan på ett sätt som är säkert för de ombordvarande, lasten, miljön och omgivningen. Ett fartyg är indelat i tre olika avdelningar: däck, maskin och intendentur.

Däck – Nautiska Avdelningen
Befälhavare

Högst ansvarig ombord.

Överstyrman

Chef för nautiska avdelningen. Ansvarar för lastning och lossning.

Andrestyrman

Går vakt och navigerar fartyget tillsammans med överstyrman.

Matros

Hjälper till vid förtöjning, lastning och lossning. Utför underhållsarbete på däck.

Maskin – Tekniska Avdelningen
Teknisk chef

Chef för tekniska avdelningen.

Förste fartygsingenjör

Arbetsledare för personalen inom tekniska avdelningen.

Andre fartygsingenjör

Ansvarar för dagliga driftsrutiner ombord.

Befaren maskinpersonal

Utför reparationer och underhåll inom tekniska avdelningen.

Intendentur – Kök & Ombordservice*
Kocksteward

Ansvarar för mathållning, tvätt och städning ombord.

Mässpersonal

Hjälper kocksteward.

*Ombord på passagerarfartyg finns ytterligare befattningar, exempelvis intendent, restaurang, hotell-, och butikschef samt underställd personal inom de olika avdelningarna.

Övriga yrken inom sjöfarten

Förutom arbete ombord på fartyg finns det flera funktioner som är både utmanande och intressanta.

Rederikontor

Teknik: Den tekniska avdelningen ansvarar för utrustningen och maskinerna på fartyget. Avdelningen bemannas oftast av inspektörer, inköpare och logistiker.

 

Säkerhet: Säkerhetsavdelningen ansvarar för regler, förordningar och säkerhetsmanualer. Inom vissa segment har de också ett ansvar mot kunden och de olika säkerhetskrav som kunden ställer.

 

Personal: HR-avdelningen har ansvar för rekrytering av personal till både sjö- och landbaserade tjänster. En stor del av arbetsuppgifterna är att hålla registren över de sjöanställdas certifikat uppdaterade, sköta kursbokningar samt avlösningar för de ombordanställda.

 

Ekonomi: Ekonomiavdelningen arbetar med bokföring, budget och löner.

Mäkleri

Ett mäkleri eller befraktningskontor arbetar med försäljning av transporter och kontrakt.

Försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som har specialiserat sig på sjöfart.

Myndigheter

Det finns flera myndigheter som arbetar inom sjöfarten: Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Marinen och Tullen.

Hamnar

Inom hamnarna finns likvärdiga uppgifter som på ett rederikontor, dock utförs även stuveriarbete i hamnarna.

Underleverantörer

Företag som tillverkar och levererar utrustning till fartygen, till exempel navigations-, last- och säkerhetsutrustning, proviant, färg, miljöprodukter med mera.