Upp

Befälhavare

BEFÄLHAVARE

ARBETSUPPGIFTER

Som befälhavare har du den högsta positionen på fartyget och är rederiets rep­resentant om­bord. Du har huvudansvar för be­sättning, arbets­miljö, säker­het, last­hantering, navigation samt fartyget och dess ut­rustning. Du tillser också att hela be­sättningen sam­arbetar på bästa sätt och att verk­samheten drivs så effektivt, ekonomiskt och miljö­vänligt som möjligt.

Överstyrman och andres­tyrman navigerar fartyget utom­skärs under sin respektive vakt. Som befäl­havare navigerar du fartyget från och till kaj.

Du har många administrativa uppgifter såsom exempelvis kontakter med rederi­­kontorets respektive av­delningar, myndigheter och befraktare. Som befäl­havare är du huvud­­ansvarig för de säkerhets­­­övningar som regel­­bundet arrangeras ombord efter ett givet schema.

befalhavare
BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som befälhavare krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Sjökapten*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Skyddsansvarig ombord
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Sjukvårdare ombord
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
• Allmänt behörig radiooperatör i GMDSS

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat och specialbehörigheter tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*Efter minst 36 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord) som styrman varav minst 12 månader som överstyrman kan du ansöka om sjökaptensbehörighet hos Transportstyrelsen. Om du arbetar exempelvis 4 veckor och är ledig 4 veckor tar det minst 6 år eller 72 månader från din sjökaptens­examen innan du kan ansöka om behörigheten sjökapten. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas i den högsta befattningen ombord.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Fartygsbefäl
Behörighet: Sjökapten