Upp

Fartygseltekniker

FARTYGSELTEKNIKER/ELINGENJÖR

ARBETSUPPGIFTER

Som el­­ingenjör har du hand om och planerar under­­hållet av fartygets elektriska ut­­rustning och till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­system. Du har även ansvaret för kom­munik­ations­­­­ut­rustningen för telefoni och data­­­överföring. Du är inköps­­an­svarig för reserv­­delar och för­bruknings­­material i el­­avdelningen samt sköter underhållet av fartygets hissar.

Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­­organisation. Säker­hets­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som fartygseltekniker/elingenjör krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Fartygseltekniker*

Elingenjor

Foto: Stena Line

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare specialbehörigheter och certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som fartygseltekniker/elingenjör krävs att du har fullgjort godkänd utbildning och har minst 36 månaders maskintjänstgöring varav högst 6 månader får ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Maskinbefäl
Behörighet: Fartygseltekniker