Upp

Teknisk chef

TEKNISK CHEF

ARBETSUPPGIFTER

Som teknisk chef har du den högsta positionen inom maskin och el. Du har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och annan teknisk ut­rustning ombord samt ansvar för maskin­personalen och av­delningens ekonomi. Du arbetar i nära sam­arbete med övriga av­delningar om­bord.

I de administrativa upp­gifterna ingår bland annat varvs­planering, intern­kontroll och för­beredelser inför be­siktningar och inspektioner av fartyget. Du koordinerar kontakterna med underhålls­firmor och har även kontakt med rederi­kontoret och olika myndigheter. Som teknisk chef är du brand­ansvarig ombord och ledare av fartygets brand­organisation.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som befälhavare krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Sjöingenjör*

teknisk-chef

Foto: Stygn

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare specialbehörigheter och certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*Efter 36 månaders sjötid (faktiskt arbetad tid ombord) som fartygsingenjör varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör kan du ansöka om sjöingenjörsbehörighet hos Transportstyrelsen. Om du arbetar exempelvis 4 veckor och är ledig 4 veckor tar det minst 6 år eller 72 månader från din sjöingenjörsexamen innan du kan ansöka om behörigheten sjöingenjör. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas i den högsta befattningen ombord.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Maskinbefäl
Behörighet: Sjöingenjör