Upp

Tekniskt management

REDERIKONTOR – TEKNISKT MANAGEMENT

Fleet Manager
Som Fleet Manager arbetar du inom rederiets landorganisation med den dagliga operationella driften av fartygen. Du har budgetansvar och arbetar med planeringen av avdelningens resurser och projekt på en övergripande, strategisk nivå. Du har även personalansvar och är oftast linjechef för de tekniska inspektörerna. Att fartygen är väl underhållna och korrekt certifierade samt att de framförs säkert och effektivt ingår i ditt ansvarsområde. Erfarenhet från tidigare sjötjänstgöring är viktig för att kunna leda organisationen, både iland och ombord, mot rätt mål.

Marine Superintendent
Som Marine Superintendent (teknisk inspektör) har du oftast tidigare erfarenhet som däcks- eller maskinbefäl* och arbetar från landsidan med att ständigt förbättra det systematiska sjösäkerhetsarbetet, både ombord på fartygen och i landorganisationen. Som Marine Superintendent har du tät kontakt med besättningen och vägleder dem i frågor som rör internationella regelverk. Du har även kontakt med flaggstatsmyndigheter och fartygens klassningssällskap och deltar ombord under externa inspektioner av fartygen. Som Marine Superintendent arbetar du även med utvecklingen av rederiets manualer och processer, skriver eller analyserar incident- och olycksrapporter samt inspekterar fartygen för att säkerställa att rederiets säkerhetssystem och annan maritim lagstiftning följs.

HSEQ Superintendent – Health, Safety, Environment Quality
Baserat på din tidigare erfarenhet som däcks- eller maskinbefäl* tillsammans med kunskap inom maritim lagstiftning, riskhantering och sjösäkerhet arbetar du som HSEQ Superintendent inom rederiets landorganisation med att stötta fartygen och organisationen i dessa frågor. Arbetet är varierande och kan innebära att du själv håller utbildning ombord, utvecklar rederiets manualer och processer, skriver eller analyserar incident- och olycksrapporter samt inspekterar fartygen för att säkerställa att rederiets säkerhetssystem och annan maritim lagstiftning följs, allt för att säkra organisationens kontinuerliga förbättringsarbete.

DP – Designated Person
Det internationella regelverket ställer krav på att varje rederi skall ha en DP, Designated Person. Som DP ansvarar du för att regler och direktiv gällande sjösäkerheten och förhindrandet av miljöutsläpp efterlevs. Oftast har den som axlar rollen DP även en annan tjänst i landorganisationen, till exempel som Marine Superintendent. DP:n är den viktiga direkta länken mellan besättningen ombord och landorganisationen. DP:n har direkt access till rederiets högsta ledning. Vem som helst i besättningen kan alltid ta kontakt med DP:n för att diskutera eller driva sjösäkerhetsfrågor framåt.

Länkar