Upp

Fartygselektriker

FARTYGSELEKTRIKER

ARBETSUPPGIFTER

Du arbetar med under­håll av all elektrisk ut­rustning ombord exempelvis fel­sökning, reparations­arbeten och ny­installation. Du arbetar i team till­sammans med el­ingenjören och övrig maskin­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som fartygselektriker krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Fartygselektriker, se nedan*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

Fartygselektriker

Foto: Stena Line

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som fartygselektriker krävs
• att du har fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring* (faktiskt arbetad tid ombord)**

eller

• att du har fullgjort godkänd utbildning inom el och har tjänstgjort minst 6 månader i fartygets maskinavdelning* (faktiskt arbetad tid ombord)**

eller

• att du innehar kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall bedömt som likvärdiga de som fås genom godkänd utbildning samt fullgjort minst 3 månaders maskintjänstgöring* (faktiskt arbetad tid ombord)**

*maskintjänstgöringen ska uteslutande ha bestått av arbetsuppgifter motsvarande de i en elektrisk verkstad och ha skett under uppsikt av handledare.

**om du arbetar exempelvis 2 veckor och är ledig 2 veckor tar det totalt 12 månader innan du kan ansöka om din behörighet som fartygselektriker hos Transportstyrelsen.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Maskin
Behörighet: Fartygselektriker